Rådgivande organ

I Arboga finns flera kommunala råd där politiker från kommunen och representanter från olika intresseorganisationer träffas.

Förebyggande rådet

Förebyggande rådet föreslår och stöder samarbeten och aktiviteter som förebygger brott, ökar hälsan och förbättrar tryggheten för dem som bor och vistas i Arboga kommun. Rådet är också ett forum för utbyte av kunskap och information.

Rådet består av tre ledamöter ur kommunstyrelsen, kommunchef, samordnare och representanter för berörda kommunala förvaltningar. Dessutom är polisen och företrädare för Arboga i Centrum och Företagarna i Arboga med i rådet.

Förebyggande rådet är en sammanslagning av före detta Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet.

Minnesanteckningar

2023
2022
2021
2020
2019
2018

Näringslivsrådet

Kommunens näringslivsråd ska hjälpa kommunen att göra insatser som stärker näringslivet i kommunen. Det gemensamma målet är att öka tillväxten i Arboga kommun. Vi vill skapa ett större samförstånd mellan kommunen och företagare som är verksamma i Arboga kommun.

Rådet består av representanter från näringslivet, våra fem företagarföreningar, banker och kommunen.

Vid sammanträdena, som är fyra tillfällen per år, tar vi upp aktuella frågor som har betydelse för Arboga kommuns näringslivsutveckling.

Minnesanteckningar

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer och styrelse och nämnder i Arboga kommun.

Tillgänglighetsrådet ska agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen som rör tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Rådet ska driva och initiera frågor om hur ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet kan uppnås i kommunen.

Kommunstyrelsen är ansvarig styrelse för tillgänglighetsrådet. Antal förtroendevalda ska vara två ledamöter och två ersättare från kommunstyrelsen, samt en ledamot och en ersättare från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden.

Myndigheter, föreningar och organisationer utser en representant och en ersättare till rådet.

Minnesanteckningar

2023

Pensionärs- och anhörigrådet

Pensionärs- och anhörigrådet används för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan pensionärernas organisationer, frivilligorganisationer och kommunens styrelser och nämnder när det gäller planering av insatser för äldre och anhörigstöd.

Kommunen representeras av fyra ledamöter och ersättare. Två ledamöter och ersättare utses från socialnämnden, en ledamot och ersättare utses från fritid- och kulturnämnden och en ledamot och ersättare utses från kommunstyrelsen.

Pensionärsorganisationerna och frivilligorganisationerna utser en ledamot och en ersättare. Organisationer med 200 eller fler lokala medlemmar utser ytterligare en ledamot och en ersättare. Pensionärsorganisationerna i rådet ska tillhöra en riksorganisation.

Rådet sammanträder två till fyra gånger per år och därutöver om någon särskild fråga påkallar uppmärksamhet.

Minnesanteckningar

2024
2023

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.