Styrmodell

I Arboga leder och styr vi genom vision, värdegrund, strategiska områden och inriktning, mål och beslut om fördelning av ekonomiska resurser.

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs. Styrmodellen ska bidra till att skapa en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Styrmodellen omfattar hela kommunkoncernen, även kommunala bolag och förbund.

Arbogaån

Visionen visar vägen

Visionen, Arboga - plats för inspiration, beskriver den bild av Arboga som politikerna vill se år 2030. Arboga ska vara en inspirerande plats i första hand för dem som bor och verkar här, men även för besökare.

Läs mer om visionen här.

Strategiska områden

Med utgångspunkt i visionen formuleras politiskt prioriterade områden med inriktningstexter. Visionen blir verklighet genom att vi följer upp och satsar inom de tre strategiska områdena.

Genom de strategiska områdena och inriktningstexterna förtydligas den politiska viljan.

Inspirerande livsmiljö

Fler invånare väljer Arboga. Kommunens geografiska placering är en av våra största styrkor. Arboga har goda pendlingsmöjligheter till flera stora närliggande städer. Här finns bostäder som passar alla.

I Arboga är det tryggt att leva, bo, arbeta och besöka. Kommunens service och tjänster har hög tillgänglighet och kvalité samt bidrar till god livskvalité i livets alla skeden, på landsbygden och i staden. Vården och omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet.

I Arboga finns ett brett utbud av aktiviteter inom fritid och kultur som bidrar till bättre folkhälsa och ökad gemenskap. Tillgängligheten till Arbogas unika natur- och kulturmiljöer är god och besöksnäringen med evenemang bidrar till ökad attraktion.

Arboga kommun kännetecknas av ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande. Här prioriteras de lagstadgade friheterna, att jämlikhet och jämställdhet gäller alla.

Arboga kommun kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas i kommunen. Här har en hög andel tillgång till snabbt bredband och är på så sätt delaktiga i samhället.

Inspirerande lärande och arbete

I Arboga är förskolor och skolor trygga och har kunskapsfokus som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Våra utbildningar håller hög kvalitet och ger goda kunskaper och förutsättningar för högre studier eller arbete efter avslutad utbildning.

Arboga är känd som den växande, expansiva och företagsvänliga kommunen. Arbogas samverkan med näringslivet skapar goda möjligheter för entreprenörskap, företagande och utveckling. En ökad andel är i arbete.

Arboga har bra kommunikationer till pendlingsorter.

Inspirerande organisation

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare och arbetar för ett hållbart medarbetarengagemang och god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och känner sig stolta över sitt arbete.

Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder Arboga kommun service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt ledar- och medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas Arboga – Plats för inspiration.

Organisationen kännetecknas av hög digital mognad. För att utveckla arbetssätt och verksamheter används digitaliseringens och teknikens möjligheter.

Arboga kommun har en långsiktig hållbar ekonomi.

Arboga kommun har utvecklat organisationens hållbarhet och regional utveckling sker i samverkan med olika samverkanspartners.

Vad ska vi göra för att nå visionen? - Politiska beslut

Mål som ska säkerställa det som lagen kallar ”god ekonomisk hushållning” formuleras för de strategiska områdena. En god ekonomisk hushållning har en vidare innebörd än att ekonomin är i balans. Kommunens verksamhet ska dessutom vara ändamålsenlig och effektiv. Vi ska sträva efter att göra rätt saker utifrån medborgares och kunders behov och önskemål. Kommunen ska också upprätthålla en hög kvalitet i förhållande till förbrukade resurser.

Målen ska peka på det som är viktigt att utveckla och förbättra. De ska vara en grund för utveckling av arbetssätt och för prioritering av resurser. De ska också ta sikte på kommunens finansiella ställning på både kort och lång sikt.

Kommunfullmäktiges mål

  1. Arboga växer och utvecklas
  2. Arboga är tryggt och inkluderande
  3. En god omsorg för alla
  4. Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter
  5. En ekologisk hållbar kommun
  6. En god och likvärdig utbildning för alla
  7. Fler Arbogabor i arbete
  8. En attraktiv arbetsgivare
  9. En långsiktig hållbar ekonomi

Kommunstyrelsens, nämndernas, bolagens och förbundens mål

Utifrån kommunfulläktiges mål kan kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagen och förbunden sätta egna, mer specifika och mål för sin verksamhet. Målen fastställs för mandatperioden i strategisk och ekonomiska plan första året.

Om du är intresserad av specifika mål för en viss verksamhet vänd dig kan du vända dig till politikerna:

Politik och beslut

Hur ska vi göra för att nå visionen? - Förvaltningarnas uppdrag

Förvaltningsstrategier och aktiviteter

Förvaltningarna beskriver hur målen ska nås i sina verksamhets-planer genom mätbara aktiviteter.

Ett exempel på en aktivitet kan vara en arbetsmarknadsåtgärd som minskar arbetslösheten och bidrar till målet I Arboga finns goda möjligheter till arbete.

Om du är intresserad av en speciell förvaltnings verksamhetsplan kan du vända dig till den aktuella förvaltningen:

Organisation

Vår värdegrund - Ett gemensamt förhållningssätt

Värdegrund

En förutsättning för att sammankoppla "vad vi ska göra" med
"hur vi ska göra det" är att vi har ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma grundläggande värderingar. Med dem får vi en väl fungerande dialog och vägledning i det dagliga arbetet för alla medarbetare och politiker.

Läs om vår värdegrund här

Uppföljning och mätningar

Måluppfyllnaden och den ekonomiska ställningen mäts och redovisas i samband med tertialrapporna, delårsrapporten och årsredovisnigen.

Årsredovisningar och delårsrapporter

Hur går uppföljningen till?

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog
med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dem till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen ska ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.