Ta del av allmän handling

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, den så kallade offentlighetsprincipen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.
2 kap. 1 § Tryckfrihetsfördningen

Tryckfrihetsförodningen antogs för första gången redan år 1766 i Sverige.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller ljudupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Handlingen måste vara fastställd och inte vara under framtagning. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda rikets säkerhet eller centrala ekonomi, att skydda enskilda människor i ärenden som handlar om vård och omsorg eller till och med för att skydda vissa djur- och växtarter.

En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen (OSL), anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Om någon blir nekad en handling på grund av sekretess ska vi hänvisa till rätt paragraf i lagen och man ska få information om hur man överklagar beslutet. Vid ett överklagande är det Kammarrätten som beslutar om kommunen har gjort rätt eller inte.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium. Alla handlingar, som inte innehåller sekretess, som utgör beslutsunderlag i politiska beslut publiceras också på hemsidan:

Hur snabbt kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Justitieombudsmannen (JO) har vid flera tilfällen definierat ordet skyndsamt som maximalt tre arbetsdagar, men oftast går det fortare än så. Vid en omfattande begäran om handlingar kan, får och brukar sekretessprövningen som kommunen alltid är skyldig att göra ta längre tid.

Får jag ta med dem hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Beställningar på under 10 sidor är gratis.

För större beställningar hänvisas till kommunens taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar (pdf). Pdf, 179 kB.

Kan man få handlingar via
e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men det är oftast så utlämningar av handlingar sker.

Utlämning av handlingar via e-post är kostnadsfritt.

Får man vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Vid en sekretessprövning kan kommunen behöva fråga vem du är för att veta om du är part i ärendet eller inte.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som handlar om en kommunal fråga till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.