Behandling av personuppgifter i Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På svensk nivå finns sedan tidigare personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror förbundet sina personuppgifter. Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.


Frågor och svar om GDPR

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det gör den personuppgiftsansvariga myndigheten. I Västra Mälardalens Myndighetsförbund är förbundsdirektionen personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker inom dess ansvarsområde och att det sker på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Västra Mälardalens Myndighetsförbund i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av förbundets allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Förbundet har olika ansvarsområden och åtaganden och för att kunna utföra vårt uppdrag måste vi samla in personuppgifter. Det kan handla om namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller fakturainformation.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar personuppgifter baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Information som du ger till oss:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig:

Förbundets personuppgiftsansvariga myndighet utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det innebär att vi har ett basregister över Arboga kommuns och Kungsörs kommuns invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, som vi använder för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Leverantörer

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan komma att dela dina personuppgifter med våra upphandlade leverantörer. För de personuppgifter som delas med dessa gäller det avtal vi har i uppdrag att upprätta mellan varandra.

Andra myndigheter

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Vi följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och gällande lagstiftning, till exempel arkivlagen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Rätten att bli raderad kan vara aktuellt om:

  • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • personuppgifterna har behandlats olagligt.

Skicka dina synpunkter till: miljo.bygg@vmmf.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker. På Arboga kommuns och Kungsörs kommuns webbplats används cookies och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator eller andra mobila enheter som antingen lagras tillfälligt en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataskyddsombud via e-postadressen miljo.bygg@vmmf.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, besök myndighetens webbplats för mer information

Hur arbetar förbundet med dataskyddsförordningen?

I förbundet pågår ett omfattande arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

För att säkerställa att ett effektivt arbete med dataskyddsförordningen sker har bland annat en organisation med tydliga roller och ansvar beslutats. Eftersom vi samarbetar med kommuner och annat förbund kring till exempel IT- och upphandlingsfrågor har vi också ett tätt samarbete med dem.

Har du frågor om förbundets arbete med GDPR?

Om du har frågor om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds arbete med GDPR är du välkommen att kontakta förbundets dataskyddsombud via e-postadressen: miljo.bygg@vmmf.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.