Översiktsplan

Flygbild över stadskärnan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och visar hur kommunen avser en utveckling av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.

Översiktsplanen ska ta hänsyn till både allmänna intressen och riksintressen samt ange en inriktning för utvecklingen i kommunen ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska vara vägledande vid detaljplanering och bygglov.

Till översiktsplanen kan fördjupningar eller tillägg göras för ett specifikt område där en högre detaljeringsgrad krävs. Det kan också handla om att man vill utreda vissa områden utifrån vissa specifika frågor så som exempelvis vindkraft, översvämningar eller infrastruktur. Processen för att ta fram en översiktsplan liknar den för att ta fram en detaljplan.

Arbogas Översiktsplan

Arboga kommuns översiktsplan antogs i mars 2018 och har utblick mot 2030. Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten. Översiktsplanen innehåller även en LIS-bilaga (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt en Miljökonsekvensbeskrivning.

Framtidens Arboga - Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030. Pdf, 18 MB.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), bilaga 1 till översiktsplanen. Pdf, 6 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2 till översiktsplanen. Pdf, 591 kB.

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är ett nytt styrdokument i översiktsplaneringen, efter en ändring i plan- och bygglagen. En översiktsplan vägleder kommunen när vi ska ta beslut om detaljplaner, bygglov och exploatering. Planeringsstrategin ska se till att vår översiktsplan alltid är aktuell.

Kommunfullmäktige antog Arbogas första planeringsstrategi i februari 2024.

Arboga kommuns Planeringsstrategi Pdf, 6 MB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.