Värmepumpar

Värmepumpar med en effekt på max 100 kW som utnyttjar värmen i mark (jord- eller bergvärme), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsenheten i god tid innan arbetet påbörjas, helst 6 veckor innan, för att vi ska kunna förhindra en olämplig placering och för att man ska ha möjlighet att yttra sig över installationen.

En situationsplan ska bifogas till anmälan som visar värmepumpens och borrhålets placering samt eventuell avloppsanordning eller brunn.

På Lantmäteriets hemsida finns bra kartunderlag.

Länk till Lantmäteriets karttjänst

Om du gör en anmälan först när arbetet med anläggningen har påbörjats eller när den är färdigställd är miljö- och hälsoskyddsenheten skyldig att åtalsanmäla ägaren för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kapitlet 4 § miljöbalken.

Du kan behöva trafikanordningsplan och polistillstånd

Om du behöver använda kommunal mark för borrmaskin, upplag eller liknande ska du lämna en trafikanordningsplan till kommunens tekniska förvaltning. Om du ska använda en offentlig plats kan du behöva ett polistillstånd.

Luftvärmepumpar kräver inte anmälan

Små luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga men observera att installationen av split aggregat måste göras av en certifierad installatör. Är installatören inte certifierad riskerar både installatören och fastighetsägaren att bli åtalsanmälda. Dessutom kan näringsidkare som åsidosätter krav på certifiering när de installerar eller gör andra ingrepp i köldmediesystemet, till exempel påfyllning, åläggas att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Kontroll av köldmedier

Det krävs en större värmepumpsanläggning för att den ska omfattas av krav på regelbunden (periodisk) kontroll. Generellt finns det i en värmepump, som värmer en enstaka villa, inte så stora mängder köldmedia att den omfattas av dessa krav. Läs mer på sidan om köldmedier.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.