Arbete på kommunal mark

Grävmaskin

Kommunen måste, i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats, värna om god framkomlighet och säkerhet och se till att lagar och förordningar följs i samband med att olika arbeten och aktiviteter görs i offentlig miljö.

Handläggning under sommaren

Under veckorna 27-31 har Arboga kommunalteknik begränsad bemanning.

Senast den 20 juni vill vi ha din ansökan om schakttillstånd och/eller trafikanordningsplan för planerade arbeten mellan 1 juli – 15 augusti 2024.

 

Markarbeten kräver schakttillstånd

När ett arbete som medför grävning och schaktning, för exempelvis ledningar och rör, ska utföras på kommunal mark måste en ansökan om schakttillstånd skickas till Arboga Kommunalteknik AB två veckor innan arbetet påbörjas.

Schakttillståndet är avgiftsbelagt. Om du behöver en snabbare handläggning av schakttillståndet tar vi ut en högre avgift enligt en fastställd taxa.

Vid akuta fel som läckor och kabelbrott får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men en ansökan ska ändå skickas till Arboga Kommunalteknik AB i efterhand.

Alla arbeten måste utföras enligt kommunens schaktanvisningar och i nedanstående länkar finns all information:

Om du har frågor eller om något är oklart kan du kontakta Arboga Kommunalteknik AB.

Du behöver inget polistillstånd för markarbeten, men däremot ska du alltid ta fram en trafikanordningsplan.

Att ta kommunal mark i anspråk

Det är inte bara vid rena schakt- och grävarbeten man kan behöva ta kommunal mark i anspråk. Det kan också handla om andra arbeten där man behöver använda materialupplag, containrar, skyliftar eller byggställningar på gator, trottoarer eller torg.

Vid dessa tillfällen ska du alltid ta fram en trafikanordningsplan. Du måste också söka tillstånd hos polisen för att få använda offentlig plats.

På polisens hemsida hittar du information om att använda offentlig plats, tänk på att ansöka i god tid.

Polisens hemsida

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen (TA-plan) är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska ordnas och placeras vid en markupplåtelse.

Så fort framkomligheten påverkas för oskyddade trafikanter eller för fordonstrafik måste det alltid finnas en godkänd TA-plan. TA-planen ska minimera riskerna så att ingen behöver komma till skada. En TA-plan ska också finnas vid större evenemang och liknande och ansökningsblanketten finns i länken nedan.

Avgifter

Arboga Kommunalteknik AB tar ut avgifter för schakttillstånd enligt en fastställd taxa, däremot tas ingen avgift ut för TA-planer.

Arboga Kommunalteknik AB kan också, på den sökandes bekostnad, stoppa arbetet och utdela viten om inte schaktanvisningar eller trafikanordningsplaner följs, eller om de inte överensstämmer med ansökan.

Polisen tar också ut en avgift för ansökan om att använda offentlig plats.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga