Barnhälsa

Vi som arbetar inom förskolan ska erbjuda varje barn en god miljö för utveckling, lärande, lek och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Barnhälsoteam

På varje förskoleområde finns ett barnhälsoteam som leds av rektor. I teamet ingår specialpedagoger och pedagoger som har ICDP vägledarutbildning.

ICDP vägledarutbildning har ett fokus på faktorer som gynnar barns utveckling. Om barnet behöver stöd av en skolpsykolog eller en BVC-psykolog så kan vi även bjuda in eller konsultera dem.

Barnhälsoteamet träffas kontinuerligt under läsåret och arbetet genomsyras av barnperspektivet. Teamet arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande.

Främjande arbete innebär att förskolan arbetar aktivt för att förbättra de redan positiva förutsättningarna som finns i verksamheten. Exempel på främjande arbete är att alla pedagoger får kontinuerlig fortbildning i förhållningssättet från ICDP.

Förebyggande arbete innebär olika riktade insatser i verksamheten när risker har uppmärksammats. Exempel på förebyggande arbete är TAKK, tecken som alternativ kommunikation och bildstöd.

Åtgärdande arbete innebär att vi hanterar svårigheter som uppstår under läsåret och att vi gör tidiga insatser. Exempel på åtgärdande arbete är att vi utformar verksamheten med anpassningar så att barngruppen eller ett enskilt barn som är i behov av särskilt stöd, får det stöd de har rätt till.

Förskole- och skolpsykolog

Vår skolykolog har generell kunskap om barns utveckling kognitivt och socialt. De kan också analysera beteenden och relationer.

Skolpsykologens uppdrag är att

 • handleda eller vara konsult till arbetslag, rektor och/eller barnhälsoteam.
 • utbilda personal inom kompetensområdet.

Alexander Bergman, Skolpsykolog0589-873 17alexander.bergman@arboga.se

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen ingår i förskolans barnhälsoteam.

Specialpedagogens uppdrag är att

 • arbeta främjande genom att identifiera framgångsfaktorer och styrkor i lärandemiljön
 • arbeta förebyggande genom att identifiera risker i lärandemiljön
 • diskutera riktade insatser tillsammans med ledningsgruppen
 • arbeta åtgärdande genom att besöka och delta i verksamheten
 • genomföra observationer för att uppmärksamma hur arbetslagen kan utveckla lärmiljöer och arbetssätt både på gruppnivå och individnivå
 • vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor
 • bistå med handlingsplaner och/eller pedagogiska utredningar i samarbete med arbetslagen, rektor och vårdnadshavare
 • samverka med grundskolan och grundsärskolan vid överlämningar kring barn som behöver anpassningar eller särskilt stöd
 • samverka med externa professioner som barnhälsovården (BVC), barnhabiliteringen och barnpsykiatrin (BUP).

Sirpa Wedman-Bragner, specialpedagog0589-871 29sirpa.wedman-bragner@arboga.se

Sofia Martinsson, specialpedagog0589-871 23sofia.martinsson@arboga.se

Vägledande samspel ICDP

Programmet Vägledande samspel - ICDP.

Samspel och lärande
Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn. Det är inriktat på att göra oss vuxna medvetna om vår betydelse för barns utveckling.

Vägledande samspel är inte en metod utan ett förhållningssätt i alla möten mellan barn och vuxna. Det bygger på sju pedagogiska principer som ska öka vuxnas lyhördhet i kontakten med barn i alla vardagliga situationer.

Vägledande samspel och barnets rättigheter
Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskola och skola mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Det utgår från ett barnperspektiv där barn ses som kompetenta.

Arbetet med Vägledande samspel är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen. Barnkonventionen säger att ett barn har rätt att bli bemött med respekt och värdighet. Vägledande samspel visar hur det kan ske.

Att respektera barn som människor med lika värde och rättigheter är en utmanande uppgift som också kräver eftertanke och ett lyhört förhållningssätt av oss vuxna.

Fakta
Vägledande Samspel har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo universitet. Idag arbetar man med ICDP i ett 20-tal länder världen över. Det ursprungliga syftet var att ge stöd och vägledning till föräldrar i deras samspel med sina barn men under åren har programmen utvecklats och anpassats för användning bland annat i förskola och skola.

Öppenvårdsinsatser

Om du, som vårdnadshavare, behöver stöd i föräldraskapet finns det öppenvårdsinsatser som socailtjänsten erbjuder.

Vad kan du få hjälp och stöd med?

 • Rutiner.
 • Föräldrastrategier.
 • Samspel med barnet.
 • Gränssättning.
 • Samarbete mellan föräldrar.
 • Enskilda samtal med både barn och föräldrar.

Hur går det till?

Vi träffas 1-2 gånger för att få veta vilket stöd du vill få. Om du sedan är intresserad av att få stöd hjälper vi till med en kontakt för biståndsbedömning.

Vart kan du vända dig?

Prata med personal på ditt/dina barns förskola eller kontakta:

Anna Ekström, kontaktperson öppenvårdsinsatser
0589-870 32anna.ekstrom@arboga.se

Vi har sekretess och arbetar vardagar 8.00-17.00

Tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser

Verksamheten i förskola och skola ska anpassas till alla barn. Barn och elever som behöver särskilt stöd ska ha stöd som utformas med hänsyn till deras egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generell god kvalitet i förskolan och skolan den viktigaste.

Rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn och elever som behöver särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. För att se till att insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de dokumenteras och kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter.

Grundbelopp

Den absoluta merparten av särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. Extra anpassningar och särskilda stödåtgärder ska ha genomförts på organisation-, grupp- och individnivå. Om det sedan kvarstår ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödåtgärder kan man ansöka om tilläggsbelopp. En utvärdering av åtgärderna ska ligga som grund för ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd är ersättning för extraordinära stödinsatser där kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet eller eleven och ha samband med individens särskilda behov. Insatserna ska vara frekventa och varaktiga.

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extraordinära stödinsatser ska bedömas utifrån särskilda kriterier. Det är till för barn och elever

 1. som har fysiska svårigheter på grund av sjukdomar eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar för dem att fungera i vardagen
 2. med medicinska svårigheter på grund av sjukdomar som medför risk för barnet eller elevens liv om inte övervakning och medicinering sker
 3. med psykiska och/eller betydande sociala svårigheter
 4. som har en intellektuell funktionsnedsättning (gäller inte elever på anpassad skola.)
 5. som har funktionsnedsättningar som kraftigt försvårar i vardagen
 6. som har ett behov som är omfattande eller mycket omfattande: Barnet eller eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en person och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att barnet eller eleven ska kunna delta i den ordinarie undervisningen och/eller att ständig uppmärksamhet krävs.

Vem kan söka tilläggsbelopp?

 • Fristående huvudmän som har godkänts av Skolinspektionen (skolor) alternativt lägeskommun (fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg) oavsett vilken kommun de är belägna i under förutsättning att de har barn eller elever i sin verksamhet som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • Kommunala enheter i Arboga kommun för barn eller elever som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • De kommunala enheter som har barn eller elever från andra kommuner hanterar kostnaderna i enlighet med reglerna om interkommunal ersättning.

Ansökningsförfarandet

 • Ansökan ska göras på bifogad blankett. Den ska undertecknas av rektor.
 • Ansökan ska avse en termin.
 • Ansökan ska normalt göras och vara inlämnad för höstterminen den 30 april och för vårterminen den 30 oktober. Vid annat ansökningsdatum gäller datum när ansökan inkom.
 • Ansökan kan i övrigt göras löpande för nytillkomna barn och elever.
 • Ansökan kan enbart göras för individer som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • Vid ändrad folkbokföringskommun måste en ny ansökan göras hos den nya folkbokföringskommunen.

Länk till ansökningsblankett för barn i förskolan Pdf, 239 kB.

Beslut och överklagan

 • Det är kommunen som är ansvarig för bedömningen av om tilläggsbelopp ska utgå eller inte.
 • Beslut meddelas när ansökan har behandlats.
 • Av beslutet framgår när återredovisning av genomförda åtgärder senast ska lämnas.
 • Inga retroaktiva beslut om tilläggsbelopp får ske.
 • Om individ som har beslut om tilläggsbelopp byter huvudman, enhet eller folkbokföringskommun upphör beslutet och ny ansökan måste göras.
 • Fristående enheter kan överklaga kommunens beslut. Information om hur överklagande görs lämnas tillsammans med beslutet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga