Starta och driva fristående verksamhet

Enskilda får starta och driva förskola och pedagogisk omsorg. Innan verksamheten kan starta finns ett antal saker som är viktiga ett tänka på.

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om tillstånd för fristående förskola och bidrag för pedagogisk omsorg

Information till dig som vill starta fristående förskola

Krav på enskilda huvudmän

Den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska vara väl insatta i de lagar och regler som gäller för fristående förskola, fritidshem och skola, exempelvis skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.
De ska ha kunskaper om de föreskrifter som gäller för verksamheten samt vara lämpliga att bedriva denna. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen, och var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig.
Vidare krävs att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar för att följa de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Anmälan enligt miljöbalken

Det ställs särskilda krav på lokaler så i samband med ansökan ska det även göras en anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, vilka bedömer verksamheten utifrån miljöbalkens bestämmelser. Verksamheten vår starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Enligt miljöbalkens bestämmelser är den som driver förskola, fritidshem eller skola skyldig att ha goda rutiner för egenkontroll av inomhusmiljön och kunskaper om den lagstiftning som berör respektive verksamhet.

Registrering enligt livsmedelslagstiftningen

Om mat ska serveras i verksamheten krävs registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Anmälan ska lämnas in senast två veckor innan verksamheten drar igång.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på till exempel egenkontroll, utrustningen, lokaler och utrymmen.

Bygglov

För att bygga nya lokaler eller inreda befintliga hus för förskoleverksamhet som tidigare använts i annat syfte krävs bygglov.

Handläggning

Barn- och utbildningsnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogsmyndigheten, Skatteverket samt företag som erbjuder kreditupplysningar. Handläggningstiden beräknas vara fyra månader efter att en komplett ansökan kommit in.

En avgift på 35 000 kr kommer att tas ut för ansökan om nyetablering, och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Blanketter för ansökan

Information till dig som vill starta pedagogisk omsorg

 

Lagstiftning

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och bör följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg (2012). Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är vägledande. Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för förskolan och blir därmed vägledande i samband med kvalitetsbedömningen vid prövning av enskild verksamhet.

Arboga kommuns regler för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg redovisar och förtydligar skollagen samt beskriver de rutiner som gäller. För bedrivande av enskild pedagogisk omsorg ska också all annan tillämplig lagstiftning följas.

Lagar, förordningar, regler och riktlinjer som reglerar den pedagogiska omsorgens verksamhet kallas här för styrdokument. Enskild som innehar rätt till bidrag benämns i dessa riktlinjer huvudman. En huvudman ansvarar för att verksamhet bedrivs i enlighet med skollagen och dessa regler.

Villkor för rätt till bidrag

Verksamheten ska starta senast sex månader efter barn- och utbildningsnämndens godkännande, beslutsdatum i nämnd gäller. Har inte verksamheten startat inom den tiden, och inte särskilda skäl föreligger får den pedagogiska verksamheten ansöka om ett nytt godkännande.

Öppettider och måltider

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg. För att få fullt bidrag ska verksamheten ha ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 11 månader per år. 25 kap. 10 § samt 8 kap. 5 § skollagen.

På matsedeln i pedagogisk omsorg ska frukost, lunch och mellanmål inom olika tidsintervall finnas med.

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete
Huvudmannen är skyldig att varje år följa upp och utvärdera verksamheten. I den systematiska uppföljningen och utvärderingen kartlägger huvudmannen verksamhetens förutsättningar och genomförande, analyserar kvaliteten och bedömer verksamhetens utvecklingsbehov.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering
Huvudmannen ska, enligt Skollagen 6 kap 8 §, se till att det varje år upprättas en plan över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn.

Bedömning och beslut

När en komplett ansökan har kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen och egna hemmet/lokalen är granskade, görs en samlad bedömning av huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten. Utredningstiden beräknas vara 4 månader.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ansökan ska godkännas. Beslutet kan överklagas (skollagen 28 kap. 5 §).

Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

En avgift på 35 000 kr kommer att tas ut för ansökan om nyetablering, och 25 000 kr för en ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Tillsyn

Enskild pedagogisk omsorg inom kommunen står under tillsyn av Barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Kommunen får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Om det finns något missförhållande i verksamheten har Barn- och utbildningsnämnden rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte avhjälpts får Barn- och utbildningsnämnden återkalla rätten till bidrag.

Förstagångskontroll görs inom tolv månader efter godkännande och verksamheten har startat. Därefter görs tillsyn kontinuerligt. Inför tillsyn samlas information in via dokumentation, observationer i verksamheten, intervjuer med huvudman och enkäter till vårdnadshavare. Mer information om tillsyn finns i skollagen (2010:800) kapitel 26.

Blanketter för ansökan

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga