Försvarsmaktsövningen Aurora 17

AURORA 17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige. För Västmanlands del innebär det bland annat att det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i vårt område. Övningen pågår den 18-28 september. 

Vad händer under övningen?

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter (mark-, luft- och sjöstridskrafter) och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, deltar. Förband i hela Sverige berörs, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. Dessutom deltar militära förband från andra länder, i syfte att bygga gemensam säkerhet och öka den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Hur påverkar övningen oss i Västmanland?

Hela Mälardalen kommer, i varierande omfattning, att märka av övning Aurora 17. För Västmanlands del innebär det bland annat att det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i vårt område. En ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig, vilket kan innebära vissa begränsningar i framkomlighet. Övningen påverkar trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden, som pågår i huvudsak från måndag den 18 september till torsdag den 28 september.

På Försvarsmaktens webbplats finns en klickbar karta över övningsområdet med mer information om vilka områden som påverkas. Kartan uppdateras kontinuerligt.

Transporter och förband i Västmanland under övningen

Som boende eller resande genom något av de berörda områdena bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Transporter och förband i Västmanland under övningen

Västerås/Sala.

  • Förbanden i Västerås/Sala-området hanterar huvudsakligen logistiktjänsten och är grupperade runt västra Västerås (Hässlö – Irsta), norra Västerås (bland annat Hökåsen), Sala (gruvområden) och Saladamm. Logistikresurser transporteras från 18 september till 22 september i huvudsak på E18, gamla E18 och riksväg 70 men även på det mindre vägnätet som binder samman de större vägarna.

  • Omgruppering av militära förband från övningsområdet i Enköping till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23 september till 25 september med större trafikmängder genom Enköping. Områden som berörs är främst riksväg 55 (Enköping – Strängnäs) och bort till riksväg 56 (Västerås - Eskilstuna).

(Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi/)

Vad menas med totalförsvar?

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Verksamheten bedrivs av kommuner, landsting/regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer. Genom en mer omfattande övningsverksamhet ökar vi vår totalförsvarsförmåga. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, och därför är det viktigt att vi deltar i övningsverksamheten.

Var genomförs övningen?

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden informeras markägare och boende särskilt.

Var hittar jag mer information om Aurora 17?

Försvarsmakten kommer löpande, fram till Aurora 17 är avslutad, att publicera aktuell information om hur övningen påverkar olika områden.

 

Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 september 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer