Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn, det vill säga att vara vårdnadshavare, innebär juridiskt att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.

Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är, desto större hänsyn måste vårdnadshavaren ta till barnets egna åsikter och önskemål.

 

Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Gemensam vårdnad

innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn - att båda föräldrarna har ett juridiskt ansvar för att barnet får vad det behöver och att de gemensamt bestämmer i viktigare frågor som rör barnet, oberoende av om föräldrarna bor ihop eller inte. Gemensam vårdnad innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos vardera föräldern.

 

Föräldrar som är gifta med varandra har gemensam vårdnad om sitt barn.

 

Modern blir ensam vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse.

 

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom anmälan till lokala skattemyndigheten i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid ett senare tillfälle.

 

Den gemensamma vårdnaden kvarstår om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den ska upplösas.

 

Föräldrar som har svårt för att komma överens om vårdnaden kan hos familjerätten få hjälp genom samarbetssamtal och med att upprätta avtal.

 

Om föräldrarna ändå inte kommer överens om vårdnaden kan den ene eller båda föräldrarna vända sig till domstol. De kan där få ett beslut om en av dem eller båda tillsammans skall anförtros vårdnaden, efter vad som är bäst för barnet.

 

I svensk rätt är ett gemensamt juridiskt föräldraansvar - gemensam vårdnad - för barnet en naturlig utgångspunkt. För barnets skull är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framförallt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Ett gemensamt juridiskt ansvar kan många gånger bidra till detta.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: