Köldmedier

För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning i sin verksamhet gäller särskilda regler avseende köldmedia. För många utrustningar ska årsrapport lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 31 mars, varje år.

Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskikt om de släpps ut i luften.

 

För att minska risken för utsläpp av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt för hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till.

 

Reglerna finns i Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) och i flera EU-förordningar. De svenska reglerna kommer snart att uppdateras i enlighet med EU:s regler.

Koldioxidekvivalenter

Tidigare har kontrollintervall för utrustning med köldmedia baserats på antal kilo oavsett köldmediets påverkan på växthuseffekten. Från och med 2015 baseras kontrollintervallet istället på antalet koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket köldmediet påverkar jordens uppvärmning jämfört med koldioxid. Därför varierar kontrollintervallet nu med typ av köldmedium istället för mängden medium.

Kontroll av befintlig utrustning

Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Läckagekontrollen ska utföras av certifierad personal och ska ske med följande intervall:

  • utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 12:e månad
  • utrustning som innehåller 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 6:e månad
  • utrustning som innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 3:e månad.
  • Om det finns ett läckagevarningssystem kan intervallet fördubblas (om utrustningen innehåller 5-49 ton koldioxidekvivalenter kan den alltså ändå kontrolleras med 24 månaders intervall).
  • De flesta utrustningar med 500 ton koldioxekvivalenter eller mer ska ha ett fast monterat läckagevarningssystem.
  • Hermetiskt slutna utrustningar med mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter är undantagna från kraven på kontroll om de är märkta som hermetiskt slutna.

Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.

Nyinstallation och byte av utrustning

Installation av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning får bara utföras av certifierad personal. (Installation innebär här att sätta ihop två eller flera delar av ett köldmediebärande system, inte att exempelvis sätta in ett kylskåp med redan monsterad köldmediekrets.)

 

Innan installation sker av utrustning för yrkesmässigt bruk som innehåller 10 kilo köldmedia eller mer så ska den som är ansvarig för utrustningen i god tid informera miljö- och hälsoskyddsenheten om det. Gränsen 10 kilo gäller tills ny svensk lagstiftning beslutats.

Årsrapport

Om det i en och samma verksamhet under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilo köldmedia som omfattas av läckagekontroll så ska en årlig rapport lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten senast den 31 mars efterföljande år. Gränsen 10 kilo gäller tills ny svensk lagstiftning beslutats.

 

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts och information om utrustning som skrotats under kalenderåret. Rapporten bör även inkludera orsak till eventuella läckage och uppgift om åtgärd. Ju tydligare rapport desto mindre risk att tillsynsmyndigheten efterfrågar kompletteringar.

 

Om information, kontroller och rapportering inte sker enligt gällande regler så kan man få betala en miljösanktionsavgift på 1000 - 10 000 kronor.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer