Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska förvaltningens verksamheter hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård

Verksamheter inom tekniska förvaltningen är:

  • Administration och service. Bereder ärenden till tekniska nämnden, och arbetar bland annat med verksamhetsstyrning utveckling och fakturahantering. Administrativ chef: Linda Pedersen
  • Driftavdelningen. Ansvarar för drift och underhåll i kommunen så som skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Driftchef: Henrik Syrjälä
  • Kostavdelningen. Tillagar och serverar måltider till kommunens verksamheter. Kostchef: Marie-Louise Johansson
  • Planavdelningen. Arbetar med kommunens fysiska planering i form av detaljplaner och översiktsplanering. Tjänsten som planeringschef är vakant. Kontakt: Teknisk chef, Mimmi Hodzic.
  • Projekt- och gatuavdelningen. Är en samlad resurs för utredning, projektering och projektledning främst inom områdena gata, park och infrastruktur. Stabilitetsfrågor, uppdrag inom mätning, beräkning och kartering tillhör också avdelningen. Projektchef: Magnus Andersson
  • VA-avdelningen. Producerar och distribuerar dricksvatten samt behandlar spillvatten innan det återförs till mottagaren. VA-chef: Ulf Zackrisson

Ansvarig nämnd är tekniska nämnden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer