Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar över ett brett område som handlar om att stärka och hjälpa den som av någon anledning behöver stöd eller rehabilitering.

Verksamheter inom socialförvaltningen är

  • Arbete och vuxenutbildning. Arbetar för att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd handläggs inom verksamheten. På Arboga Högskolecentrum bedrivs utbildning på Yrkeshögskolan, SFI (svenska för invandrare) och vuxenutbildning. Integrationsarbetet, ungdomsledsagning och budget och skuldverksamhet ingår också inom Arbete och vuxenutbildningens område.Verksamhetschef: Linda Salenmo
  • Central administration. Arbetar med service till socialnämndens förtroendevalda och förvaltningens olika verksamheter. Handlägger faderskapsärenden, administrerar dödsbohandläggning samt handlägger färdtjänst och riksfärdtjänst. Handlägger även avgifter inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder. Administrativ chef: Annette Stjernfeldt
  • Individ- och familjeomsorg. Ansvarar för myndighetsinsatser för barn i behov av stöd och skydd, vuxna missbrukare och vuxna i behov av skydd utifrån våld. Verksamheten har också behovsprövade öppenvårdsinsatser riktade till barn och deras familjer, vuxna med missbruk/beroende samt våldsutsatta. IFO arbetar även förebyggande och uppsökande och erbjuder serviceinsatser utan biståndsbeslut. Verksamhetschef: Eva Lagerström    
  • Vård och omsorg. Ansvarar för olika typer av serviceinsatser till äldre och/eller handikappade som har svårigheter att på egen hand klara den dagliga livsföringen. Verksamhetschef: Nina Eriksson
  • Verksamheten för funktionsstöd. Ansvarar för de insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som åligger kommunen. Exempel är gruppboenden, daglig verksamhet. personlig assistans och korttidsboende.
    Verksamhetschef: Cecilia Ring Moberg

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: