Beslut, insyn och rättssäkerhet

Här kan du läsa om hur beslut tas i kommunen, vilken insyn i beslutsprocessen du som medborgare har och hur du kan överklaga kommunens beslut.

Arboga kommun har ett antal beslutande organ:

  • Kommunfullmäktige, som är Arbogas motsvarighet till Sveriges riksdag.
  • Kommunstyrelsen, som är Arbogas motsvarighet till Sveriges regering.
  • Nämnder som var och en beslutar i de frågor som rör deras ansvarsområden. Dessa nämnder är barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden.

Beslut i Arboga kommun kan även fattas av en tjänsteman. Förenklat kan man säga att övergripande beslut om vad som ska göras fattas av politiker. Tjänstemännen fattar ofta beslut om hur besluten ska genomföras.

 

Under Dialog och inflytande kan du läsa mer om hur du kan påverka beslut.

Insyn

Öppna sammanträden

Alla intresserade får vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten som hålls i kommunfullmäktigesalen i Arbogas Rådhus. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad utom i juli. Vanligtvis sammanträder kommunfullmäktige den sista torsdagen varje månad. Ärendelistan annonseras en vecka innan i lokalpress och på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även direkt på kommunens webbplats och i lokal-tv.

 

Även sammanträden med kommunstyrelsen eller nämnderna kan vara öppna för allmänheten. Öppna sammanträden annonseras på webbplatsen och i ortspressen.

Publicering av protokoll på webben

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna samt mötesanteckningar från kommunala råd publiceras på vår hemsida. Vi länkar även till protokoll från andra sammanträden. Se vidare möten, handlingar och protokoll.

Rättssäkerhet

Det finns flera funktioner som ska garantera medborgarna i kommunen en rättssäker hantering av ärenden:

  • Möjligheten att överklaga beslut och hur man då går tillväga. Se vidare överklaga beslut.
  • Offentlighetsprincipen som tillåter alla att se allmänna handlingar som finns registrerade i kommunen. Se vidare diarium och arkiv
  • För att säkerställa medborgarnas förtroende för fullmäktiges beslut så finns beredningstvånget som innebär att de ärenden som avgörs i fullmäktige först ska ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde berörs av ärendet.
  • Sekretesslagstiftningen reglerar den enskilde medborgarens rätt till anonymitet vid beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer