Utställning av avfallsföreskrifter för VafabMiljö kommunalförbund

Direktionen för Vafabmiljö har har den 8 juni 2023 fattat beslut om förslag till reviderade avfallsföreskrifter. En rad ändringar genomförs med anledning av ändrad lagstiftning och förändrat uppdrag. Förslag till avfallsföreskrifter kommer vara utställt på arboga kommuns webbplats till och med 1 september.

Förändringar har skett i nationell lagstiftning som föranleder att Vafabmiljös Avfallsföreskrifter behöver uppdateras. Ansvaret för insamling av förpackningar har överförts till kommunerna från 2024 och för att detta ska kunna utföras med stöd av föreskrifterna behöver ändringar göras. Ändringarna följer de förslag som branschorganisationens Avfall Sverige föreslår.

Det har även framkommit tolkningsutrymme och otydligheter i myndighetsutövning både hos Vafabmiljö och Miljökontoren, som gör att det föreslås vissa förändringar.

Föreskrifterna förtydligas
också när det gäller beskrivning av vad som är en verksamhet samt hämtningsförhållanden, för att följa föreslagna förändringar i avfallstaxan.

Ta del av handlingarna

Förslag till avfallsföreskrifter Pdf, 505 kB.

Information om förslagets huvudsakliga innebörd Pdf, 119 kB.

Lämna synpunkter

Förslag för reviderade avfallsföreskrifter kommer vara utställt fram till 1 september 2023. Synpunkter och frågor på ärdendet lämnas till

info@vafabmiljo.se

021-39 35 00

 

Senast uppdaterad: