Cisternkontroll

Nedanstående information om regler för cisternkontroll och informationsplikt gäller cisterner för brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, eller mer än 250 liter vätska om cisternen är lokaliserad inom vattenskyddsområde.

En cistern ska kontrolleras regelbundet med intervall som bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och placering (inom vattenskyddsområde eller inte). Den ska också kontrolleras om man misstänker att den är skadad, om man har gjort större ändringar eller reparationer av den, om en stationär cistern har flyttats samt om den ska användas på ett väsentligt annorlunda sätt än tidigare. Den ska dessutom ha kontrollerats vid tillverkning (före installation) samt direkt efter installation.

 

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (ackrediterade kontrollanter hittar du på SWEDACs webbplats). Protokollen från kontrollerna ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Informations- och anmälningsplikt

Information ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan man ska ta i bruk en öppen cistern på mer än en kubikmeter med rörledningar och slangar förlagda i mark, en öppen cistern på en till tio kubikmeter förlagd ovan mark eller en cistern för mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde. Undantaget är cisterner ovan mark som placeras inomhus.

 

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras samt antingen pluggas så att den inte kan fyllas på igen eller tas bort från platsen. Att cisternen tas ur bruk ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

 

Beroende på användningsområde och cisternens storlek kan det även behövas tillstånd för ”förvaring av brandfarlig vara”. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten. För mer brandfarliga varor så som vissa gaser, thinner och bensin krävs tillstånd redan vid hantering av små mängder.

Kontrollintervall

  • Cisterner på minst 1 kubikmeter ska kontrolleras vart 12:e år
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år.
  • Cisterner utan sekundärt skydd, inom vattenskyddsområde, ska kontrolleras vart 6:e år.
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet, saknar sekundärt skydd och ligger inom vattenskyddsområde ska kontrolleras vart 3:e år.

Blanketter

Blanketter för information om installation av cistern och cistern som tas ur bruk finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kommunens taxor och avgifter (ingen avgift för när cistern tas ur bruk)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Räddningstjänsten i Köping, Arboga och Kungsör

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer