Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för Vasahallen

Detaljplanen för Vasahallen är utställd på samråd 22 november - 13 december.

Bakgrund

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig för att plankartans bestämmelser ska stämma överens med markförsäljningen och de nya ägandeförhållanden som gäller på platsen.

 

Syfte och huvuddrag

Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt. Området består av Vasahallen med omkringliggande grönområden samt parkering och en del av Skandiagatan. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering. Bakgrunden till detta är att det skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna bolagisering säljs en del tidigare kommunala fastigheter till bolaget, vilket medför att fastighetsreglering behövs göras.

Den nya detaljplanen innebär vissa justeringar, dels för kvartersmarkens omfattning, men även för kvartersmarkens ändamål. I huvudsak befäster den nya detaljplanen endast de rådande förhållandena och innebär inga större förändringar.

Parkeringsyta som tidigare varit på allmän platsmark avses inkluderas i kvartersmark. En del av planområdet har i gällande plan användning idrott, denna ska fortsatt tillåtas.

Viss justering av gränserna för kvartersmark sker, där en del områden som tidigare varit allmän platsmark blir kvartersmark och vice versa.

För att ändringarna ska vara tydliga upprättas en ny detaljplan som ersätter tidigare planer EII- 6/1979.

 

Lägesbestämning

Planområdet ligger norr om järnvägen i stadsdelen Ladubacksgärdena, ca 800 meter från Arbogas stadskärna. Planområdet avgränsas av bostadsområde norr och ett naturområde i söder. Skandiagatan som delvis ingår i planområdet utgör den västliga avgränsningen och Vasagymnasiet utgör den östra. Avgränsningen för planområdet sker med tanke på fastighetsregleringen som i och med detaljplanen ska möjliggöras.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till Tekniska förvaltningen senast 2017-12-13.


Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:
Adress: Tekniska förvaltningen, Plan- och trafikavdelningen
Box 45
732 21 Arboga
E-post: tekniska@arboga.se


Viktigt är att diarienummer (Dnr 134/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

 

Ni kan ta del av planhandligarna i sin helhet nedan:

 

PlankartaPDF

 

PlanbeskrivningPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 november 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer