Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för Smörblomman 1 m.fl.

En ny detaljplan för fastigheterna Smörblomman 1, Solögat 1, Taklöken 2 samt del av Ladubacksgärdena 1:1 har tagits fram. Detaljplanen antogs av tekniska nämnden den 3 februari 2016 och vann laga kraft den 4 mars 2016.

Planområdet är beläget väster om Skandiagatan. Syftet med att upprätta en ny detaljplan är att ersätta nuvarande A-ändamål samt bestämmelse om småindustri med planbestämmelser som är förenliga med dagens gällande lagstiftning och markanvändning. Den nya detaljplanen avser möjliggöra för skola och vård.

Som en del i den nya detaljplanen inarbetas även fastigheten Taklöken 2. Gällande detaljplan medger för bostäder. I den nya detaljplanen medges skola för fastigheten Taklöken 2. Syftet med detta är att göra en framåtsyftande plan som i framtiden möjliggör för en utökning av Ladubacksskolan.

Planhandlingarna hittar du genom att klicka nedan:

Detaljplan för Smörblomman m.fl. PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer