Värmepumpar

Värmepumpar med en effekt av max 100 kW som utnyttjar mark (jord eller berg), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Anmälan ska vara miljö- och hälsoskyddsenheten tillhanda i god tid innan arbetet påbörjas, helst 6 veckor innan. Detta för att miljö- och hälsoskyddsenheten ska kunna avstyra en olämplig placering och för att man ska ha möjlighet att yttra sig över köldmedia och köldbärarvätska.

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

 

Om anmälan inkommer först efter att anläggningen påbörjats eller är färdigställd är miljö- och hälsoskyddsenheten skyldig att åtalsanmäla ägaren för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kapitlet 4 § miljöbalken.

Övriga tillstånd som kan behövas

Om det vid borrning behövs nyttja kommunal mark för borrmaskin, upplag eller liknande ska en trafikanordningsplan lämnas till kommunens tekniska förvaltning. Även polistillstånd för användande av offentlig plats kan vara aktuellt.

Luftvärmepumpar kräver inte anmälan

Små luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga men observera att installationen av så kallade ”split aggregat” måste utföras av en certifierad installatör. Är installatören inte certifierad riskerar både installatören och fastighetsägaren att bli åtalsanmälda. Dessutom kan näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter krav på certifiering vid installation och andra ingrepp i köldmediesystemet, till exempel påfyllning, åläggas att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Kontroll av köldmedier

Beroende på mängd och typ av köldmedium ska kontroller göras med olika intervall. För större mängder ska årsrapport skickas till tillsynsmyndigheten (Västra Mälardalens Myndighetsförbund). Läs mer på sidan om köldmedier.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 juli 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer